הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות שלהלן:

“האתר” – אתר האינטרנט של https://iritboutique.co.il

“החברה” – אירית בוטיק

“המוצרים” – המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה, לרבות, אך לא רק, שמלות מעוצבות, בגדי ים, ואקססוריז לכלה.

“ימי עסקים” – ימי החול, מראשון ועד חמישי (כולל) ואינם כוללים את הימים שישי, שבת, ערבי חג או חול המועד.

“יום האספקה” – אותו יום בו נמסר המוצר ליעדו המבוקש.

“כתובת למשלוח” – הכתובת שציין המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.

“מועד אספקה מבוקש” – המועד שציין המזמין כמועד המועדף עליו כיום האספקה.

“יום ביצוע ההזמנה” – היום בו אושרה העסקה ע”י חברת האשראי של המזמין.

כללי

א. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים חדשים ואביזרים והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה בכתובת למייל irityaa1@walla.co.il ו/או בטלפון מספר 051-2323952  

ב. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר, ולהיפך.

ג. התקנון הינו הבסיס החוקי לגלישה באתר וביצוע הזמנות בו והוא מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש ו/או המזמין (להלן גם “הלקוח”).

ד. כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

ה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, ובלבד שלא שונו תנאי התקנון לגבי עסקה שכבר בוצעה.

ו. מחירי המוצרים כוללים מע”מ על פי הדין.

הרשמה לאתר

א. פרטי הלקוחה יעודכנו בהתאם לנתונים המוזנים בטופס הרישום.

ב. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוחה רשומה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק

ג. מיד לאחר ביצוע הזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות האשראי, תישלח הודעה מתאימה במייל ללקוחה לפיה העסקה אושרה. לשם כך, על הלקוחה למלא את פרטי כרטיס האשראי כנדרש והחברה לא תיקח אחריות על הזמנה שלא אושרה מסיבות שאינן תלויות בה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי

ד. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראייה חלוטה לנכונות הפעולות.

ה. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

ו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש הגולשות באתר, כולל קטגוריות נצפות, רכישות קודמות וכדומה, לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי, תוך שמירה על המידע כאמור

ז. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לגולשות בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר פעילות האתר ו/או החברה, וזאת לאחר שהלקוחה אישרה זאת על גבי האתר.

ביצוע הזמנה

א. בהזמנת ביגוד או אקססורי בהתאמה אישית, ימולא טופס עם מידות מבוקשות ופרטי המזמינה. החזרת מוצר שנתפר בהתאמה אישית לא תתאפשר מאחר ומדובר במוצר בהזמנה אישית ועל פי מידות (למעט במקרים של פגמים במוצר אשר לדעת החברה לא ניתנים לתיקון ע”י תופרת). במקרה של ביטול ההזמנה ע”י המזמינה בטרם סופק המוצר, התשלום לא יוחזר

ב.במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי תקבל מבצעת הפעולה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש לעדכן אמצעי תשלום אחר. במידה ולא תעדכן אמצעי תשלום אחר, תבוטל ההזמנה וללקוחה לא תהיה כל טענה נגד החברה.

ג. במקרים בהם לא יימצא המוצר במלאי ו/או לא ניתן לספק אותו מסיבות הקשורות ו/או שאינן קשורות לחברה, תבוטל העסקה ותושב למזמינה מלוא התמורה אותה שילמה או יבוטל החיוב, במידה וטרם בוצע, ולמזמינה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לביטול העסקה כאמור.

ד. על כל לקוחה להזין במועד ביצוע ההזמנה באתר את היעד אליו היא מבקשת לספק את המוצר. יעד זה יישמר גם להזמנתה הבאה. היה ותבקש הלקוחה לעדכן את היעד המבוקש, יהא עליה לעשות כן קודם למועד יציאת המשלוח ללקוחה.

ה. החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

פרסומות באתר

א. אין החברה אחראית לתכנים המפורסמים באתרים אחרים להם קיימים קישורים לאתר. יחד עם זאת החברה אינה מתחייבת כי הקישור (LINK) לגבי כל קישורית תוביל את הגולשת לאתר אינטרנט פעיל.

ב. החברה תהיה רשאית לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפקה הגולשת עם רישומה באתר ו/או לטלפון הנייד שלה, הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים, ובלבד שהגולשת אישרה לחברה לשלוח לה מסרים פרסומיים כאמור בעת הרשמתה לאתר.

מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה
האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: החוק)
בידי המזמינה (ולא הנמענת) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:
א. בעת ביטול עסקה ששולמה באתר, נגבים דמי ביטול על סך 5% מכלל העסקה – כהחזר על הוצאות העסקה וביטולה, וכוללים דמי טיפול וכל הוצאה או התחייבות בשל משלוח, אריזה ודמי סליקה, שנגרמו בשל ביטול העסקה. זיכוי כספי יינתן עפ”י האמור בחוק.
ב.במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה ולאחר קבלת הסחורה במחסני החברה, יינתן זיכוי כספי פרט לפריטי סייל, בגדי ים, פריטים בעיצוב אישי, מארזים, עגילים והלבשה תחתונה. במקרה של דואר שליחים עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי.
יובהר כי ניתן להחזיר את הפריט – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות מחוברת לאזיקון – תוך 7 יום מהזמנה.

הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). כן יובהר, כי החברה תהא בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר.
כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
אופן החזרת המוצרים – הלקוחה תחזיר את המוצרים לחנות באופן עצמאי או על ידי שליח מטעמה, ולא יאוחר מעל 7 ימי עסקים.

החברה תהא רשאית לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:

א. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
ב. במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מצב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.
ג. אזל המוצר מהמלאי.

הודעה על ביטול הזמנה תימסר לקונות בטלפון ו/או בדוא”ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

החברה ו/או מנהלי האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוחה ו/או לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרת הבגד לפי הוראות פרק זה.

אספקה ומשלוחים

1. זמן הכנת/תפירת המוצר למשלוח יחושב מיום ביצוע ההזמנה (כהגדרתו להלן), בהתאם לסוג המוצר:

א. מארזים וכפכפים בעיצוב אישי – עד 5 ימים מיום ביצוע ההזמנה.

ב. שמלות מלאי ואקססוריז הנמצאים במלאי – עד 2 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.

2. זמן האספקה יחושב מיום ביצוע ההזמנה (כהגדרתו להלן), בהתאם לסוג המוצר (להלן “זמן האספקה”) ויכלול את זמן הכנת המוצר ואת זמן משלוח המוצר על פי סוג המשלוח שבחר הלקוח.

3. החברה מתחייבת לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה (כהגדרתו בסעיף 7.2) ליעד המבוקש, ולא יאוחר מ – 7 ימי עסקים לאחר מכן.

4. במידה והחברה לא תוכל לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה, היא תודיע על כך מבעוד מועד ותתאם מראש עם המזמינה מועד אספקה חדש.

5. יובהר כי במידה והחברה לא תספק את המוצר בזמן האספקה הקבוע (עד שישה שבועות מיום ההזמנה) כאמור בסעיף 1 לעיל, תהיה הלקוחה זכאית להחזר כספי בגובה ערך המוצר בלבד.

6. את המוצר ניתן לשלוח באופן הבא: (1) שליח עד הבית – משלוח זה אורך עד 4 ימי עסקים, וכרוך בתוספת תשלום של 35 ש”ח.

7. במידה והמשלוח הגיע ליעדו המבוקש במועד האספקה שתואם ולא היתה נוכחות ביעד המבוקש, נציג חברת השליחויות ישאיר טלפון לקביעת מועד שליחות חדש. במקרה כזה השליחות החוזרת אינה כרוכה בתשלום נוסף

8. זמן האספקה החדש במקרה כזה ייחשב מיום תאום המועד החדש

9. זמני אספקת המוצרים/שרותים כפי שמופיעים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי ו’, שבתות, חגים וחול המועד).

10. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

א. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.

ב. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים.

ג. כל סיבה שאינה בשליטת החברה.

ד. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

אחריות החברה

א. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

ב. בכל מקרה לא תשא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

ג. החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר במוצרים.

ד. במקרה בו הגיע המוצר פגום, תוכלו להחזירו לחברה ללא דמי ביטול ולקבל קרדיט באתר. על הלקוחה לשלוח את הפריט חזרה עד 7 יום מיום קבלתו, ולוודא שלא נעשה בו כל שימוש ושלא נפל בו שום פגם/נזק. כמו כן, התווית והאזיקון שהגיעו עם הפריט חייבים להיות עליו בשלמותם בעת ההחזרה. לא ניתן להחזיר שמלות או נעליים אשר נתפרו/עוצבו בהתאמה אישית לפי מידות גוף ובהתאמה אישית.

זכויות יוצרים

א. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור
להפעלתו.

ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

ג. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

ד. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

ה. השם https:// iritboutique.co.ilשל האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

ו. ככל שיש סמני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושרותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

ז. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.